INFORMACJA

Informujemy, że w związku zakończeniem realizacji projektu w dniu 31.12.2018r.  „Wsparcie rodziny najlepszą inwestycją”  świetlica socjoterapeutyczna w Pogwizdowie Nowym od 2.01.2019r. będzie funkcjonowała w oparciu o Regulamin Organizacyjny Placówek Wsparcia Dziennego “Świetlic Socjoterapeutycznych MGOPS” z dnia 21.04.2017.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. ogłasza dodatkowy nabór uczestników świetlicy w Pogwizdowie Nowym. Świetlica oferuje gotowość przyjęcia do 20 uczestników.

Celem głównym działalności Świetlic Socjoterapeutycznych jest w szczególności wspieranie rodzin przeżywających  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz udzielanie pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju.

Rekrutacja do Świetlic MGOPS standardowo odbywa się we wrześniu każdego roku zapisy są  na bieżący rok szkolny, natomiast w wyjątkowych sytuacjach można złożyć deklarację chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach w innym terminie. Przyjęcia do Świetlic odbywają się na wniosek, w szczególności:

  • rodziców/opiekunów prawnych,
  • pracownika socjalnego,
  • asystenta rodziny,
  • kuratora sądowego,
  • pedagoga szkolnego.

O przyjęciu i okresie pobytu dziecka w Placówce decyduje Kierownik Świetlic po dokonaniu  analizy sytuacji dziecka oraz zasięgnięciu opinii Wychowawcy co do zasadności pobytu dziecka w Placówce.

Do Świetlic w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, wychowawczej w tym pochodzące z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa, wykluczenia społecznego.

'